eng | est                        

          EKN

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÕHIKIRI

I. Eesmärk ja üldsätted

1.1       Eesti Kirikute Nõukogu (edaspidi käesolevas põhikirjas nimetatud EKN) on mittetulundusühinguna Eesti territooriumil tegutsevate kristlike kirikute ja koguduste liitude sõltumatu ja vabatahtlik ühendus.
1.2       EKN-i tegevuse eesmärk on ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel.

2.         Eesmärgi saavutamiseks töötab EKN järgmistes põhisuundades:
2.1       evangeeliumi ja kristliku kõlblusõpetuse levitamine;
2.2       EKN-i liikmete vahelise koostöö korraldamine;
2.3       EKN-i ühisseisukohtade väljatöötamine ja väljendamine ning üldsusele edastamine;
2.4       informatsiooni vahetamine;
2.5       EKN-i kompetentsi kuuluvates küsimustes nõu andmine;
2.6       EKN-i liikmete, kristlike ühenduste ja riigi suhete kujundamisele kaasa aitamine;
2.7       halastustöö ja abi koordineerimine;
2.8       stipendiumite määramine.

3.         EKN juhindub oma tegevuses EV põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

4.         EKN on asutatud 16.02.1989. aastal Pühtitsa kloostris Kuremäel.

5.         EKN-i keskus (juhatus) asub Tallinnas.

6.         EKN on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

7.         EKN ei sekku oma liikmete siseasjadesse.

 

II. EKN-i liikmed

8.         EKN-i liikmeteks võivad olla Eestis registrisse kantud kirikud ja koguduste liidud, kelle õpetus põhineb Uuel ja Vanal Testamendil ja vastab kolmele oikumeenilisele usutunnistusele ning kes järgivad käesolevat põhikirja.

9.         Samadel alustel võivad EKN-is vaatlejateks olla EKN-i mittekuuluvad kirikud, koguduste liidud ja kristlikud organisatsioonid.

10.1     EKN tegutseb oma liikmete volitatud esindajate kaudu.
10.2     Iga EKN-i liige võib oma kiriku valitsuse, keskuse, liidu juhatuse vms. kaudu volitada kuni kolme esindajat osalema EKN-i töös.
10.3     Iga EKN-i vaatleja võib oma kiriku valitsuse, keskuse, liidu juhatuse või organisatsiooni juhtorgani kaudu volitada ühe esindaja osalema EKN-i töös.

11.1     EKN-i liikmete volitatud esindajatel on õigus osaleda EKN-i töökoosolekul, valida ja olla valitud EKN-i presidendiks, asepresidendiks või revidendiks. EKN-i liikmetel on õigus osa võtta EKN-i tegevusest ja tema juhtimisest ning saada teavet EKN-i töö kohta.
11.2     Vaatlejate volitatud esindajatel on õigus osaleda EKN-i töökoosolekul ja saada teavet EKN-i töö kohta.

12.       EKN-i liikmeks vastuvõtmine ja lepinguliste vahekordade sõlmimine toimub vastavasisulise kirjaliku avalduse põhjal kõigi EKN-i liikmete üksmeelse otsuse alusel. EKN-i vaatlejastaatuse andmine toimub vastavasisulise kirjaliku avalduse põhjal EKN-i liikmete 2/3 häälteenamuse alusel.

13.       EKN-i liikmed ja vaatlejad on kohustatud:
13.1     järgima EKN-i põhikirja ja töökoosoleku otsuseid;
13.2     võtma aktiivselt osa EKN-i tööst.

14.1     EKN-i liige või vaatleja võib vabatahtlikult oma avalduse alusel EKN-st lahkuda.
14.2     Liige või vaatleja loetakse lahkunuks alates avalduse esitamisele järgnevast nõukogu töökoosolekust.

15.1     EKN-st arvatakse välja liige, kelle esindajad ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta järjest kolmel koosolekul. Väljaarvamine otsustatakse ilma väljaarvatava liikme hääleta, teiste liikmete ühehäälse otsuse põhjal.
15.2     EKN-st arvatakse välja vaatleja, kelle esindajad ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta järjest kolmel koosolekul. Väljaarvamine otsustatakse EKN-i liikmete 2/3 häälteenamuse põhjal.

 

III. Töökorraldus

16.       EKN-i liikmete volitatud esindajate töökoosolek (mittetulundusühingute seaduses nimetatud üldkoosoleku tähenduses) on EKN-i kõrgeimaks organiks ja on pädev otsustama kõiki EKN-i tegevusega seonduvaid küsimusi.

17.1     Hääleõigus on ainult EKN-i liikmetel .
17.2     Olenemata esindajate arvust on igal EKN-i liikmel üks hääl.

18.1     EKN-i tegevust koordineerib ja esindab EKN-i president ja kaks asepresidenti (mittetulundusühingute seaduses nimetatud juhatuse tähenduses). Nende esindusülesannete hulka kuulub ka liikmete huvide kaitsmine.
18.2     EKN-i president ja asepresidendid valitakse EKN-i liikmete poolt EKN-i liikmete esindajate hulgast ühehäälselt kolmeks aastaks.

19.       EKN-i koosolekuid juhatab president, tema puudumisel vanem kahest  asepresidendist.

20.1     EKN on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole EKN-i liikmetest.
20.2     Otsus loetakse vastuvõetuks üle poole EKN-i liikmete poolthääletamise korral, v.a. põhikirjas punktides 12 ja 22 eraldi sätestatud otsused.
20.3     Häälte poolnemisel otsustab koosoleku juhataja hääl.

21.1     Otsusele vastuhääletanud liikmel on ühekordne õigus nõuda küsimuse uut arutamist järgmisel koosolekul.
21.2     Hääletamisest mitteosavõtnud esindusel puudub protestimise õigus.

22.       Põhikirja muudatused ja täiendused, deklaratsioonid ning läkitused võetakse vastu kõigi EKNi liikmete ühehäälsel nõusolekul.

23.       EKN-i töökoosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kuus korda aastas.

24.       EKN-i töökoosoleku poolt antavate ülesannete täitmiseks kinnitab EKN-i töökoosolek ametisse täitevsekretäri. EKN-i täitevsekretär vastutab igapäevaste asjaajamiste ja töökoosolekul talle pandud kohustuste täitmise eest.

25.1     EKN-i töökoosoleku järgmine kuupäev määratakse üldjuhul kindlaks töökoosolekul.
25.2     EKN-i president kutsub töökoosoleku kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks liige.
25.3     Töökoosoleku kokkukutsumise õigus on ka EKN-i presidendil.

26.1     EKN-i töökoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla töökoosoleku juhataja ja protokollija.
26.2     Protokollijaks on täitevsekretär, tema puudumisel protokollija valitakse. Protokoll kinnitatakse järgmisel EKN-i töökoosolekul.

27.       EKN-i töökoosolek või president võib töökoosolekule kutsuda liikmeskonda mittekuuluvate kirikute, usu- ja ühiskondlike organisatsioonide esindajaid ning eksperte, ajakirjanikke, külalisi jt. isikuid.

28        REVIDEERIMINE
28.1     EKN-i töökoosolekul valitakse liikmete esindajate hulgast kolmeks aastaks revident EKN-i finants-majandusliku tegevuse põhikirjale vastavuse, rahaliste vahendite kasutamise, vara ning dokumentatsiooni seisukorra kontrollimiseks.
28.2     Vähemalt kord aastas esitab revident oma tegevusest  EKN-i töökoosolekule kirjaliku aruande.
28.3     Revidendil on õigus nõuda EKN-i erakorralise töökoosoleku kokkukutsumist.

29        TÖÖRÜHMAD JA KOMISJONID
29.1     Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on EKN-il õigus moodustada töörühmi ja komisjone ning anda neile tegevusjuhiseid, samuti lõpetada nende tegevus.
29.2     Töörühmad ja komisjonid on töökoosoleku ees aruandekohustuslikud vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. Aruanne kinnitatakse töökoosolekul lihthäälteenamusega.
29.3     Töörühm või komisjon, kes ei ole ilma piisava põhjenduseta esitanud oma tegevuse aruannet, loetakse tegevuse lõpetanuks.
29.4     Töörühmade ja komisjonide tööd finantseeritakse ainult töökoosoleku vastavasisulise otsuse alusel.

30        ESINDUS- JA ALLKIRJAÕIGUS
30.1     Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EKN-i kõikides õigustoimingutes.
30.2     EKN-i töökoosoleku otsustele, deklaratsioonidele ja läkitustele ning teistele dokumentidele võib alla kirjutada EKN-i president, tema puudumise korral asepresident, kui töökoosolek ei ole otsustanud teisiti.
30.3     Koosoleku seisukohtadest informeerivatele teadetele ja jooksvatest küsimustest informeerivatele kirjadele on õigus alla kirjutada ka täitevsekretäril, kui koosolek ei ole otsustanud teisiti.

 

IV. Finants- ja majandustegevus

31.       EKN-i juhatus korraldab EKN-i raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele .

32.       EKN-i materiaalsed vahendid moodustavad:
32.1     varalised annetused ja eraldised, mida on teinud EKN liikmed, vaatlejad, kogudused ja nii kodu- kui välismaa füüsilised ja juriidilised isikud;
32.2     summad, mis laekuvad lepingute täitmisest;
32.3     muud laekumised.

33.       Varalised annetused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata.

34.       EKN liikmetel ega vaatlejatel ei ole õigust EKN-i varale, EKN-il ei ole õigust oma liikmete ega vaatlejate varale.

35.       EKN-i töötajad võtab ametisse ja vabastab ametist EKN-I töökoosolek; töölepingud sõlmib, muudab ja lõpetab EKN-i president

36.       Materiaalseid vahendeid kasutatakse EKN-i põhikirjas fikseeritud eesmärkidel EKN-i töökoosoleku otsuse alusel.

37.       Varade kasutamise ja käsutamise eest vastutab EKN-i juhatus.

 

V. EKN-i lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

38.       EKN lõpetatakse mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alustel ja korras.

39.1.    EKN-i töökoosoleku otsus EKN-i lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad 2/3 liikmetest.
39.2.    EKN lõpetatakse, kui EKN-i liikmete arv väheneb alla kolme.

40.       EKN-i lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara töökoosoleku otsuse alusel üle valitsuse poolt kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Allesjäänud vara ei või jaotada EKN-i liikmete ja vaatlejate vahel.

41.       EKN-i ühinemine teise mittetulundusühinguga ja jagunemine toimub töökoosoleku otsusel, kui selle poolt hääletavad kõik töökoosolekul osalenud liikmed. Ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses toodud korras.

Eesti Kirikute Nõukogu käesolev põhikiri on vastu võetud töökoosolekul Tallinnas, 26. aprillil 1995.a. Muudatused põhikirjas on vastu võetud töökoosolekul Tallinnas 26.05.1998 (prot nr 5/89), 19.09.2002 (prot nr 7/130), 20.10.2005 (prot nr 8/161) ja 07.02.2008 (prot nr 1).

 

Philippe Jean-Charles Jourdan
Eesti Kirikute Nõukogu asepresident,
Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse liige


Urmas Viilma
President
Philippe Jourdan
asepresident, juhatuse liige
Erki Tamm
asepresident, juhatuse liige
Vilver Oras
täitevsekretär
vilver@ekn.ee
Tuulika Pikksaar
sekretär-assistent
sekretar@ekn.ee
Kaisa Tamme
meediatöö projektijuht
kaisa@ekn.ee
Triin Salmu
noortetöö projektijuht
triin.salmu@gmail.com
Heiki Haljasorg
haridustöö projektijuht
heiki@ekn.ee
Karmen Maikalu
eluväärtuste ja eetika töörühma projektijuht
maikalu@gmail.com

Eesti Kirikute Nõukogu tegutseb oma liikmete volitatud esindajate kaudu ning kõrgeimaks tööorganiks on töökoosolek.

Eesti Kirikute Nõukogu tegevust koordineerib ja esindab president koos asepresidentidega. Töökoosoleku poolt antavate ülesannete täitmist ning igapäevast asjaajamist korraldavad täitevsekretär ja sekretariaadi töötajad. Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 6461028, 5122564, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002

Esileht Liikmed EKN Töövaldkonnad Viited Sümboolika Kontakt Uudised Läkitused Kalender