eng | est 
  Uudised
 
IDEEKONKURSS „JULGUS OLLA VAJALIK”

EKN Ühiskonnatöö Sihtasutuse ja EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse väikeprojektide IDEEKONKURSS „Julgus olla vajalik.” 

2 Kr 1, 3-7 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.

Julgustame Teid osalema Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkursil. Vaata kodulehelt http://ekn.ee/inc.uudis.php?id=303 Väljastame garantiikirja omaosaluse katmise kohta, mille saate lisada projektitaotlusele.

Konkursi eesmärgid

  • sotsiaalselt oluliste, rakenduslike ning diakooniatöö süsteemset arengut toetavate ideede leidmine;
  • kogukondade arengu ja koguduste elu edendamine;
  • sotsiaalse aktiivsuse julgustamine ja jõustamine;
  • koostöö soodustamine koguduste ning kohalike omavalitsuste vahel.

Ideekonkursil eelistatakse projekte, mis:

  • Lähtuvad kohaliku kogukonna vajadustest;
  • Parandavad hingehoiu või teenuste kättesaadavust;
  • Edendavad eakate vaimulike ja teiste kiriku töötegijate toimetulekut.

Ideede hindamise valikukriteeriumid (100 punkti skaalal)

Idee eesmärgipärasus (max 40 p)

Kas ja kuivõrd võimaldab esitatud idee täita Ühiskonnatöö sihtasutuse peamist ülesannet toetada koguduste, kiriklike asutuste ja organisatsioonide sotsiaalset ja majanduslikku arengut ning on kooskõlas DÜT missiooniga: Tagades diakoonia- ja ühiskonnatöö hea taseme ja kättesaadavuse anname oma panuse inimeste ainelise ja vaimse eluolu parandamiseks.

Idee sotsiaalne mõjusus (max 30 p)

Kuivõrd lähtutakse lõppkasusaajate vajadustest? Kas lõppkasusaajad on kaasatud idee leidmisse ja projekti teostamisse? Milline mõju on projekti teostamisel?

Idee teostatavus (max 30 p)

Kas ja kuivõrd on esitatud idee kooskõlas autori tegeliku võimekusega algatust teostada/kuivõrd on analüüsitud pakkuja erinevaid võimekusi teenust vms kvaliteetselt pakkuda? Hindamisel on aluseks pakkuja CV)

Läbiräägitud või kalkuleeritud lähtuvalt KOV kontekstist (arvestamine KOV üksuse vajaduste ja võimalustega; sarnaste teenuste pakkumise olemasolu ja kättesaadavusega)

Projektiidee saata 15. Veebruariks 2018 e-post: diakoonia@eelk.ee

Ideekonkursil osalenutega võetakse ühendust viie tööpäeva jooksul.

Vastutavad korraldajad Avo Üprus ja Kadri Kesküla. Konkursi läbiviimine toimub projekti SEMPRE - maapiirkondade sotsiaalne võimestamine – raames

Käesoleval aastal on Teil võimalus taotleda toetust ka Leader Euroopa programmist maaelu arendamiseks (Aastatel 2014-2020 rakendatakse LEADER-meedet maaelu arengukava toetusmeetme kaudu. Lähemalt LEADER-meetmest Maaeluministeeriumi veebil www.agri.ee).

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) pakub võimalusi organisatsiooni arendamiseks. Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Täiendava info leiate  www.kysk.ee

Ühiskonnatöö sihtasutus võib olla abiks ka koguduse taotluse vormistamisel, ideede ning võimekuse hindamisel

 

Õnnistussooviga

Avo Üprus
ÜTSA juhatuse liige


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002