eng | est 
  Uudised
 
KONVERENTS "KRISTLUS JA MAARJAMAA"

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja registreerimise konverentsile
"KRISTLUS JA MAARJAMAA"

16. juunil 2011, kell 10.00 Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, Annemõisa 8, Tartu

26.04.2011

Konverentsi eesmärk ja sihtgrupp ning korraldajad

Konverentsi eesmärgiks on anda Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtkondadele ja vaimulikkonnale jätkuvalt mõtlemisainet kaasaja Maarjamaa inimeste vaimulaadist ja sellest, kuidas õpetada kristlikku usku Eestimaal nendes tingimustes, millesse Ristikirik kaasaja Eestis on asetatud.

Konverentsi sihtgruppideks on (1) tegevvaimulikud ja kuulutustöö tegijad; (2) teoloogiat ja sotsioloogiat õppivad tudengid; (3) tegevteoloogid ja -sotsioloogid.

Konverentsi korraldavad koostöös Eesti Kirikute Nõukogu ja Kõrgem Usuteaduslik Seminar.

Konverentsi teemast

Konverents oli algselt planeeritud Eesti Kirikute Nõukogu korralise väljasõiduistungina, et liikmeskirikute esindajatena arendada edasi Kirikute Nõukogu poolt väljakuulutatud 2011. aasta teemat, milleks on ‘ühiskonnale suunatud liikmeskirikute ühine apologeetika’. Kirikute Nõukogu Teoloogiakomisjon tegi antud teema arutamisega algust 25. veebruaril Rakveres. Juba Rakveres toimunud Teoloogiakomisjoni istung oli avatud huvilistele väljastpoolt komisjoni, aga üritust ei kuulutatud avalikult välja. Nüüd kus Kirikute Nõukogu töö raames korraldatakse taas esinduslike ettekannetega huvitav konverents on Kirikute Nõukogu otsustanud ürituse avalikult välja kuulutada ja pakkuda laiemale ringile huvilistele võimaluse sellest osa saada.

Konverentsi teema ja ülesehitus on kujundatud pidades silmas: (1) Kirikute Nõukogu arengusuundi möödunud aasta jooksul; (2) Kirikute Nõukogu poolt väljakuulutatud 2011. aasta teemat ja (3) Kirikute Nõukogu Teoloogiakomisjoni apologeetikateemalist arutelu Rakveres 25.02.2011.

Kuna konverents on edasiarendus Rakveres Teoloogiakomisjoni poolt arutatule, tehakse konverentsil osalejatele kättesaadavaks Rakveres peetud ettekannete tekstid, milleks olid: Piiskop Eelija ‘Apologeetika läbi ajaloo’; Alar Laats ‘Apologeetikast, eriti tänapäeva eesti ühiskonnas’; Ain Riistan ‘Apologeetika, subkultuurid ja Eesti’.

Kui võtta lühidalt kokku Rakveres arutatu, siis võib öelda, et apologeetika selle kõige otsesemas mõistes (kaitsekõne) ei ole praeguses Eesti ühiskonnas relevantne. Me ei suuda isegi tuvastada, kes konkreetselt on ründaja, kelle ees peaks ristiusku kaitsma. Isegi kui me suudaksime tuvastada ‘fookuspunkti’ kellele/millele oma apoloogia esitada, ei ole kaasaja ühiskonnas võimalik isegi väga heade argumentidega oma oponendi arvamusi muuta. Mida paremini apologeet argumenteerib, seda enam veendub ründaja, et just temal on õigus. Seepärast on otstarbekas keskenduda kuulutustööle ja püüda selle kaudu ristiusu väärtusi kaitsta.

Ettekandjad

Konverentsi avakõne peab Dr Andrus Saar, kes on aastate jooksul olnud erinevate religiooniteemaliste uuringute läbiviimise ja analüüsimise juures. Tema ettekande eesmärgiks on anda nn. kõrvalseisja vaatenurk Eestis tegutsevatele konfessioonidele. Millisena näeb kaasaja eestimaalane ristikirikut ja mida ta seostab või ei seosta usuga? Millised probleemid võivad olla seotud halvasti määratletud mõistete liiga vaba tõlgendamisega? Dr Saare esinemine võib toimuda ka videoettekandena.

Piiskop Eelija kõneleb apologeetikast kui teoloogia alaharust, mille eesmärgiks on muuhulgas kristliku usu tõdede selline avamine ja põhjendamine, mis suudaks anda vastuse igale küsijale (ilmutuslikult, kogemuslikult, mõistuspäraselt). Ettekandes antakse põgus ajalooline ülevaade antud teemal ja vaadeldakse paari konkreetset näidet, milles apologeetika sellisel kujul on rakendunud.

Dr Olga Schihalejev maalib pildi eestimaalaste religioonialastest teadmistest. On ju teada-tuntud tõsiasi, et sellealased teadmised on napid. Küsimus on, mida saab inimestele ristiusu olulistest tõdedest õpetada olemasolevate teadmiste baasil? Milline on see pinnas, kuhu kirikud peavad külvama ja mis selles pinnases kõige paremini kasvab?

Dr Lea Altnurme kirjeldab ettekandes põgusalt individuaalse religioossusega eestlaste usu sisu ning näitab, kuidas see mõnel osal neist haakub kristlusega. Juttu tuleb mitmetest põhjustest, miks kirikusse sattunud vaimsed otsijad paljudel juhtudel sinna pidama ei jää. Ettekandja pakub välja mõned ideed aruteluks, milliseid uusi töösuundi võiks kirikus luua selleks, et arendada kristluse emotsionaalset-kogemuslikku isiklikku tahku.

Ain Riistan vaatleb erinevaid ühiskonna sotsiaalseid gruppe ja arutleb teemal, milline võiks olla kirikute suhtlus nende gruppidega. Vaatlus toimub mõnede võtmeteemade valgusel, mille ühiskonnas omaks võetud vorm ei sobi kuidagi kokku klassikalise kristliku arusaamaga – nt perekond. Milline on kirikute positsioon ühiskonnas, kus kristlus on üheks subkultuuriks ja ristiusu õpetamine seisneb pigem suhtlemises teiste subkultuuridega, mitte aga nende ülese enesestmõistetava autoriteedi rakendamises?

Registreerimine

Konverentsile on võimalik registreerida kuni 26. maini Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel www.ekn.ee. Osavõtutasu on 12 eurot, üliõpilastele 5 eurot. Osavõtutasu sisaldab kohvipause, lõunasööki ja konverentsi materjale. Osavõtumaks palutakse tasuda Eesti Kirikute Nõukogu pangaarvele 10 2200 2995 9012 SEB pangas hiljemalt 1. juuniks. Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajatele Kirikute Nõukogu üldkoosolekul, komisjonides ja ümarlaudadel on osavõtt prii, kuid siiski palume kõikidel ennast registreerida.

Ajakava

Osavõtjate registreerimine konverentsi päeval algab kell 9.00. Konverents algab kell 10.00. Konverentsi orienteeruv lõpp on kell 16.30. Täpsem ajakava antakse teada lähiajal.

Täiendav teave konverentsi puudutavates küsimustes Eesti Kirikute Nõukogu teadurilt Eerik Jõksilt e-posti aadressil eerik@ekn.ee ja telefonidel 646 10 34 ning 646 10 28.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002