eng | est 
 
TÖÖVALDKONNAD

PROJEKTID
 
 

 

AVALIKUD SUHTED

ÜHISKONNATÖÖ

EKN ühiskonnatöö taotleb stabiilset ja eesmärgistatud koostööd Eesti inimeste elukvaliteedi, koguduste sotsiaalse ja majandusliku võimekuse ning kogukonnaelu arendamiseks. Osaleme riiklike arengudokumentide koostamises ja elluviimises, teostame finantsinstrumentide seiret ning anname nõu nende kasutamiseks koos omavalitsustega.

Koguduse ja omavalitsuste huvide kooskõlastamine ja sidustamine edendab kohalikku elu. Selleks tuleb koguduse missiooni, visiooni ja strateegiat ellu viia kooskõlas valla või linna strateegilise arengu suundade ja tähtaegadega. Koguduse vaimulikul ja juhatusel tuleb jälgida, et linna või valla arengukava koostamise või muutmise käigus saaksid arengukavas kajastatud ka koguduse vajadused ja võimalused. Eesti Kirikute Nõukogu soovib, et kogudused panustaksid enam praktilisse koostöösse avaliku sektori ja vabaühendustega. Koguduste konsulteerimiseks on ellu kutsutud Ühiskonnatöö Sihtasutus. Edu saavutamise eeldus on hea partnerlus. 

Vabaühenduste ja avaliku sektori teenuste partnerluse levinuimad vormid on avaliku sektori ülesannete delegeerimine vabaühendustele ja kogudustele, projekti- või tegevuse toetamine ja vara kasutusse andmine teenuse osutamiseks. Avalikke teenuseid antakse lepinguga üle peamiselt kahel olulisel eesmärgil: tõsta avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning kaasata ja võimestada kodanikeühendusi. Kodanikeühenduste hulka kuuluvad ka EKN liikmeskirikute ligi nelisada kogudust. Kümned koguduste juures asutatud hoolekande, haridus või vabaajaasutused ning kaplanaadid on head tähised osalemisest ühiskondlikus elus.

 

KURITEOENNETUS.

EKN osaleb Süüteoennetuse Nõukogu (varasem Kriminaalpreventsiooni Nõukogu) töös juba alates 1996 aastast. Oleme osalenud erinevate ennetusprogrammide väljatöötamises ja elluviimises, esitanud õiguslikke algatusi seadusloome täiendamiseks, seisnud väärtuspõhise ja mõistliku kriminaalpoliitika eest.

Kuritegu on konflikt mille käigus saavad kahjustada kõik osapooled: nii ohver, kahjustaja, kui nende lähedased ja kogukond laiemalt. Seetõttu tuleb ka tagajärgedega tegeledes näha tervikpilti, kaasata osalised ning mitte piirduda karistamisega. Kuriteoohvrite õigused ja vajadused ei tohi jääda tähelepanuta ning kuriteo toimepanijate puhul tuleb silmas pidada nende taasühiskonnastamist ehk sotsialiseerimist.

EKN väärtustab koguduste osalemist kohalikus väärteoennetuses, pädevat tegelemist riskinoorte ja –peredega, rehabilitatsiooniprogrammide elluviimist. Anname oma osa terve ja turvalise Eesti loomisel. Edu pant on koostöös.Ühiskonnatöö

EKN ühiskonnatöö taotleb stabiilset ja eesmärgistatud koostööd Eesti inimeste elukvaliteedi, koguduste sotsiaalse ja majandusliku võimekuse ning kogukonnaelu arendamiseks. Osaleme riiklike arengudokumentide koostamises ja elluviimises, teostame finantsinstrumentide seiret ning anname nõu nende kasutamiseks koos omavalitsustega.

Koguduse ja omavalitsuste huvide kooskõlastamine ja sidustamine edendab kohalikku elu. Selleks tuleb koguduse missiooni, visiooni ja strateegiat ellu viia kooskõlas valla või linna strateegilise arengu suundade ja tähtaegadega. Koguduse vaimulikul ja juhatusel tuleb jälgida, et linna või valla arengukava koostamise või muutmise käigus saaksid arengukavas kajastatud ka koguduse vajadused ja võimalused. Eesti Kirikute Nõukogu soovib, et kogudused panustaksid enam praktilisse koostöösse avaliku sektori ja vabaühendustega. Koguduste konsulteerimiseks on ellu kutsutud Ühiskonnatöö Sihtasutus. Edu saavutamise eeldus on hea partnerlus. 

Vabaühenduste ja avaliku sektori teenuste partnerluse levinuimad vormid on avaliku sektori ülesannete delegeerimine vabaühendustele ja kogudustele, projekti- või tegevuse toetamine ja vara kasutusse andmine teenuse osutamiseks. Avalikke teenuseid antakse lepinguga üle peamiselt kahel olulisel eesmärgil: tõsta avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning kaasata ja võimestada kodanikeühendusi. Kodanikeühenduste hulka kuuluvad ka EKN liikmeskirikute ligi nelisada kogudust. Kümned koguduste juures asutatud hoolekande, haridus või vabaajaasutused ning kaplanaadid on head tähised osalemisest ühiskondlikus elus.

EKN osaleb Süüteoennetuse Nõukogu (varasem Kriminaalpreventsiooni Nõukogu) töös juba alates 1996 aastast. Oleme osalenud erinevate ennetusprogrammide väljatöötamises ja elluviimises, esitanud õiguslikke algatusi seadusloome täiendamiseks, seisnud väärtuspõhise ja mõistliku kriminaalpoliitika eest.

EKN väärtustab koguduste osalemist kohalikus väärteoennetuses, pädevat tegelemist riskinoorte ja –peredega, rehabilitatsiooniprogrammide elluviimist. Anname oma osa terve ja turvalise Eesti loomisel. Edu pant on koostöös.


 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002